Covid-19

(denna sida uppdateras kontinuerligt!)

Att dö av sjukdomar vill inte någon. Att skrämmas med sjukdomar för att stänga ner samhällen är lika illa.

De få som nu dör av den hemska sjukdomen Covid-19, är dock inte fler än dödstalen för en normalårsinfluensa. Varför är det så här? Gå igenom de länkar jag bifogat nedan för att skapa Er en egen uppfattning.

Under Wikipedia kan man läsa följande för att förstå vad som är virusgrupp (Corona), virus (SARS-CoV-2) och själva sjukdomen (Covid-19).

Lägg märke till att hela jordens befolkning lär få Coronavirus i någon form. Att få viruset SARS-CoV-2, är inte samma sak som att bli sjuk. Enligt läkaren Mikael Nordfors kommer 80% av jordens befolkning inte alls att drabbas då våra immunsystem hanterar viruset (SARS-CoV-2) så att vi inte får sjukdomen (Covid-19) . Av de 20% av jordens befolkning som får viruset utvecklas också sjukdomen, mestadels i mildare form. Av de fåtal (en liten del av de 20%-enheterna) som får allvarliga effekter av Covid-19, hamnar några på sjukhusens olika avdelningar för observation. Vi skall dock ha i minnet att några som hamnar på avdelning inte hamnar på intensivvårdsavdelningarna. En ytterst liten del hamnar på intensivvårdsavdelning för behandling. (statistik från sjukhusens egna rapporter kommer att meddelas längre ner i denna artikel).

201129 får vi nu information från Agnes Wold om att det inte är farligt att vistas utomhus. Hon säger emot både regering och FHM. 73% av alla dödsfall har skett på äldreboenden, och detta blir till en anledning att stänga ner och begränsa hur många man får möta samtidigt i grupp. Det vore bättre att hålla igång samhället med gym, teater och idrottslig verksamhet, än att av någon politisk outgrundlig anledning stänga ner utesamhället, se Wolds uttalande här: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-statistik-over-3000-doda-i-covid-19-fran-aldreboenden

Den 5 december 2020 läser vi en artikel i Expressen om att Covid-19 betraktas som en svår influensa med en dödlighet på 0.20-0.30%. En normalårsinfluensa har en dödlighet på ca 0.1%. Siffrorna betraktat visar på att masshysterin har fått alldeles för stora proportioner. Dock är det alltid tragiskt med allt lidande som sjuka människor utsätts för.

11 december om RNA-Vaccin RNA vaccine – Wikipedia, vågar du verkligen ta vaccin efter att ha läst länken?

Senaste årets ”Antal vårdtillfällen i Stockholm”, fram till 9/12 samt ökningen två dagar senare den 11 december 2020.

Här är en jämförelse med år 2018 mot 2020. Antal rapporterade vårdtillfällen har MINSKAT, inom Skånes sjukvård, 1 december till 11 december år 2020 mot 2018.

Jämförelse mellan de som är inlagda på avdelning och de som är inalagda på intensivvårdsavdelning i Skåne. Siffrorna är per 11 december 2020.

”En av världens främsta forskare epdemiologen Johan Ioannidis, har bedömt infektionsdödligheten, IFR, för covid-19. WHO delar hans uppfattning. Ioannidis anser att IFR globalt är 0,15-0,20 procent. Vid en vanlig influensa är IFR omkring 0,1 procent, vid en svår influensa 0,2-0,3 procent. Vid covid-19 får fler intensivvård och långtidssymtom och den bör därför klassas som en svår influensa.”

Här är artikeln: Corona: Nu pågår den största masshysterin någonsin (expressen.se)

Värt att veta är att läkaren Mikael Nordfors menar på att av de fåtal som rapporterats avlidna av Covid-19, är enbart 1/15 avlidna av Covid-19. Viktigt enligt Mikael Nordfors är att 14/15-delar som rapporterats avlidna av Covid-19, inte dött av sjukdomen utan av andra orsaker (ex. multipla sjukdomar). Myndigheterna påpekar felaktigt att alla MED Covid-19, har avlidit av Covid-19. Detta är som sagt helt felaktigt.

Här är en av Mikael Nordfors videos från mars 2020:

Vad är skillnaden på begreppen Corona, SARS-CoV-2 och Covid-19?

Först får vi då grundläggande information om begreppen på bl.a. Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Covid-19

”Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2 som tillhör virusgruppen coronavirus.[1] SARS-CoV-2 tillhör samma taxonomiska familj som MERS-CoV och SARS-CoV, som orsakar sjukdomarna MERS respektive SARS.[3] Flera andra virus som tillhör gruppen coronavirus är relativt harmlösa och ger vanliga förkylningar.[4]

Covid-19 smittar mellan människor. Smittan sker huvudsakligen, såvitt känt, genom så kallad droppsmitta, vilket innebär att virus överförs via droppar och sekret från luftvägarna när någon hostar eller nyser, eller genom direkt kontaktsmitta, vilket innebär att virus överförs genom kontakt mellan personer.[1] Det råder ingen vetenskaplig konsensus om huruvida viruset som orsakar covid-19 också kan spridas genom så kallad luftburen smitta, där viruspartiklar kan färdas långa sträckor genom luften, även om en hel del omständigheter pekar på att detta är möjligt.[1][5][6][7][8][9] Vissa forskare hävdar att fenomenet superspridning, dvs. då en eller ett fåtal smittade personer kan sprida smittan till ett stort antal andra vid ett och samma tillfälle, enbart kan förstås om man också accepterar att viruset kan spridas luftburet.[10][11]

Folkhälsomyndigheten har politiskt granskad information på sin hemsida och kan hämtas här: Folkhälsomyndigheten.

De flesta som smittas får lindriga symptom och behöver ingen särskild behandling.[1][5] Vissa som smittas får inga symptom alls.[5] Helt symptomfria personer har inte dokumenterats vara smittsamma, men ett fåtal studier pekar på att smittade personer kan vara smittsamma även innan de får symptom.[12] En del smittade blir allvarligt sjuka med exempelvis lunginflammation.[1] Äldre personer med underliggande sjukdomar löper högre risk att få svårare symptom.[1][5] Svår sjukdom kan resultera i lunginflammationARDSsepsis och septisk chock – som i vissa fall kan leda till att patienten avlider.

De vanligaste symptomen är feber och hosta.[1] Andra vanliga symptom är: andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk.[1]

Förebyggande insatser för att motverka SARS-CoV-2.

Enligt läkaren Mikael Nordfors kan förebyggande insatser mot själva viruset (inte sjukdomen) ske med intagande av stora doser C-vitamin. Även normala doser av D-vitamin och Zink kan verka förebyggande. Nordfors påpekar att hydroxyklorokin kan minimera virusets effekter och övergå till Covid-19. Förebyggande insatser är inte samma sak som att bota covid-19.

Se mer om förebyggande åtgärder mo SARS-CoV2:

Dödlighet

Uppskattningarna när det gäller dödligheten är fortfarande osäkra. WHO uppskattade i mars 2020 att dödligheten är 1–2 procent av de som har infekterats. Denna statistik är osäker eftersom erfarenheten visar det kan finnas fler fall i de drabbade områdena än vad som har rapporterats i inledningsskedet, vilket kan innebära att statistiken för dödlighet kommer att sjunka. En av de saker som skiljer covid-19 från den vanliga säsongsinfluensan är att människor ännu så länge inte har någon immunitet, något som gör att många fler insjuknar samtidigt.[1]

Dödligheten de sista 10 åren visar inga förändringar mot andra år. Det kan följas via nedanstående tabell:

Statista.com

För att avdramatisera dödssiffrorna för Covid-19.

Jämför statistiken bakåt i tiden och fram till nu, med de årliga influensorna och dödstalen.

Mot vissa år är det ytterst lite högre dödstal och mot vissa år lite lägre! Skrämsel är politikernas bästa verktyg för att förslava människorna!

De läkare jag pratar med anser att den politiska hanteringen med störningar av samhällsverksamheter är sinnessjukt och att de ansvariga inkompetenta politikerna borde få träffa professionella psykiatriker för välbehövlig medicinering!!!

Gå in på statista.com. Sök på Sweden Death samt Sweden Death Average

Jag har sista tiden förstått att Covud-19 primärt är en politisk skrämselsjukdom och i andra hand en fysisk sjukdom

Nedan har jag tagit ut två rapporter ur Statista.com och när vi tittar på antal vårdtillfällen, månad för månad (nationellt och regionalt), och jämför 2020 med 2018, då finns ingen diskussion om att det är värre nu än 2018.

Uppdaterat om Fake SVT

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande

Professor Johnny Ludvigsson, vid Linköpings universitet skriver i Läkartidningen den 28 augusti 2020, att statistiken om döda i Covid-19 är helt vilsedande, se länken.

Fixeringen vid antal döda med covid-19 är vilseledande – Läkartidningen (lakartidningen.se)

Lakartidningen.se 2020-08-28

I februari–mars 2018 dog 17 774 personer i Sverige. Under samma period 2020 dog 1 687 färre, men med daglig rapportering av antal döda i covid-19. Rapporteringen har fortsatt, trots att Sverige sedan mitten av juni inte har någon överdödlighet jämfört med 2015–2019! Vissa har slutat säga »till följd av covid-19« och övergått till »med covid-19«. Med en medianålder för de som dött på 84 år, de flesta med andra sjukdomar, kan man utgå ifrån att covid-19 i många fall endast har varit en bidragande dödsorsak. En analys i Östergötland visade att endast 15 procent av dödsfall med covid-19 utanför sjukhus kunde anses vara direkt orsakade av covid-19 [1]. Att antalet döda i juli 2020 i Sverige enligt SCB är lägre än genomsnittet för juli 2015–2019 talar för att en del av de som dog i våras med covid-19 annars utan covid-19 skulle ha dött i juli.

I de riktlinjer som gavs i mars 2020 om prioritering vid brist på intensivvårdsplatser talar man om förväntad överlevnad [2]. Prioritet 1: »En patient med svår sjukdom eller skada med förväntad överlevnad på mer än 12 månader ges högsta prioritet för intensivvård. Måste man prioritera också mellan patienter i den gruppen utgår man från förväntad återstående livslängd, alltså från biologisk ålder«. Detta synsätt är accepterat inom sjukvården men har saknats i debatten. Man har till exempel jämfört dödsfall på grund av covid-19 med dödsfall i Estoniakatastrofen. Då dog alla barn under 15 års ålder. Av 21 ungdomar från en skola i Jönköping överlevde 6, och alla 8 från en skola i Vilhelmina drunknade. Om dessa individer förlorade vardera 60 levnadsår, så motsvarar det en stor del av de förlorade levnadsåren hos de multisjuka äldre än 84 år som dött med covid-19 något tidigare än förväntat.

Varje år dör i världen > 55 miljoner. Hittills har ca 800 000 dött på grund av covid-19, lika många som brukar registreras dö på grund av självmord, men inte en bråkdel av antalet som dör på grund av cancer eller diabetes. Överlevnad påverkas av resurser. Den ekonomiska turbulensen 2008–2009 beräknas ha medfört 260 000 extra dödsfall enbart på grund av cancer [3], och man vet att arbetslöshet och ekonomisk kris leder till kraftig ökning av allehanda fysiska och psykiska problem, med ökad dödlighet, för att inte tala om vilka dramatiska effekter ekonomisk nedgång får på dödligheten i utvecklingsländer, inte minst bland barn [4]. Total nedstängning av samhället i flera länder har fått dramatiska effekter på ekonomin i klass med 1930-talet. Detta kan komma att döda många fler än själva viruset, och då även unga. Inte ens i Sverige har dock coronastrategins effekter på folkhälsan fått nämnvärt utrymme i debatten. Alltifrån framstående forskare till chefredaktörer har talat om »dödsviruset« och krävt nedstängning av samhället, och såtillvida lyckats. Människor har förlamats av skräck, konsumtionen har tvärstannat, företag gått omkull och arbetslösheten ökat. Politiker som anklagats för bristande handlingskraft, i jämförelse med grannländer som infört total nedstängning/undantagstillstånd, har känt sig föranlåtna att införa besöksförbud till äldreboenden, strängare än på fängelser, och gamla har fått dö utan att ens få träffa sin livspartner eller egna barn. Och med hjälp av ordningslagen har man lyckats kväva kultur-, nöjes- och idrottsevenemang, påhejade av dödsfallsräknande kollegor. När en av mina egna närmaste anhöriga begravs utesluts familjemedlemmar från begravningen för att antalet närvarande är maximerat till 45 i en kyrka med >400 sittplatser!

Coronapandemin har fått oöverskådliga konsekvenser med många döda, stor belastning på sjukvården, svår vårdskuld och svag ekonomi. När man vidtar åtgärder och väljer strategi finns goda skäl att inte kortsiktigt räkna antal döda med covid-19-diagnos, oavsett dödsorsak. Folkhälsan, även äldres före döden, inklusive risk för förlorade levnadsår med kvalitet, måste få större tyngd. Helst borde de som bestämmer också se konsekvenserna på sikt inte enbart för det egna landet utan också för resurssvaga länder, och inte minst för barnen.

Att arrangera mörkläggning och pressa folk till tystnad (PLANDEMIC)...

En av flera filmer om mörkläggning inom läkemedelsindustrin samt om hur SARS-CoV2 (som kan bli Covid-19 enbart i 20% av fallen) är framtaget i laboratoriemiljö kan ses i filmen PLANDEMIC. I filmen går läkare ut och påstår att vården kring Covid-19 patienter är felaktig för att läkemedelsbolagen skall tjäna pengar på virus och sjukdom. Dessutom får vi rådet att förebygga sjukdomen med Hydroxiklorokin, C och D-vitamin samt Zink. Filmen har svensk undertext och kan ses via länken nedan:

https://bittube.video/videos/watch/d87c4383-3651-4d57-9ef8-6265df925c61?fbclid=IwAR06bMQ4JiCmtzKQKp_pvyA54DxfnleVZKBSEc9_F5Igrh77B-p4bLgoZgw

Med PCR-test för Covid-19, så kan du hitta vad som helst i vem som helst (film nedan)

D-vitamin delas nu ut till riskgrupper för att mildra och förebygga Covid-19:

Det här är Hydroxiklorikin (Plaquenil) enligt FASS: https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19610412000017

Psykisk sjukdom utvecklas världen över av all oro för Covid-19. Se denna länk till Canada:

https://www.cbc.ca/news/public-health-annual-report-opioid-deaths-skyrocket-1.5780129?fbclid=IwAR0iLfsMsOjWY9fkwXqxepuioBbrcYv_jUFQ6R37FkFnl-r_Chpki7RUNdo

SCB 16 november 2020: Än syns inte smittspridningen i höstens dödsstatistik

Den ökande spridningen av coronaviruset visade sig inte som en ökning av dödsfallen i Sverige i oktober, enligt preliminär statistik från SCB. Sedan halvårsskiftet har antalet döda varit något lägre än de senaste åren.

Den preliminära statistiken om dödsfall är nu uppdaterad till och med den 13 november i år. SCB jämför den med ett genomsnitt för motsvarande perioder 2015–2019. Nivåerna som är högre än snittet är det som här beskrivs som överdödlighet. Nivåerna som är under snittet kallas underdödlighet.

Än syns inte smittspridningen i höstens dödsstatistik (scb.se)

Svininfluensan:

Vaccinet med mest biverkningar (t.ex Narkolepsi), reserverades för vanligt folk, inte de med bättre samhällspositioner… SVT om nu någon svårflörtad tror att detta, tillsammans med alla motståndsinlägg, är fake news…

Svininfluensan: Så gick det till när fem miljoner svenskar vaccinerade sig | SVT Nyheter

Bli först med att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*